Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Jest jednostką organizacyjną powiatu mikołowskiego realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracujemy z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu.

Zapewniamy wsparcie rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze, pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami realizujemy poprzez :

  • organizowanie i prowadzenie oraz dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,
    przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, realizacja programów celowych i zlecanych przez PFRON.

Jako instytucja zorientowana przede wszystkim na niesieniu pomocy, Centrum stara się zapewnić swoim klientom wysokiej jakości usługi poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników.

Świadczenie pomocy, niezależnie od jej formy, jest nieodpłatne i dobrowolne.

KONTAKT

www.pcpr.mikolowski.pl
e-mail: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl
tel.: 32 224 43 90
ul. Chopina 8; 43-170 Łaziska Górne

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress