Pomoc medyczna w nocy i dni wolne od pracy. Apteki

 

UCHWAŁA NR XXIV/163/2020
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na
rok 2021

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. 2020 r. poz 920) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 944) po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu
Powiatu Mikołowskiego,
§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok
2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Barbara Pepke

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress