Edukacja, kultura i sport

 1. Objęcie dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno – pedagogiczną (konsutację, terapię)
 2. Skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub do młodzieżowego ośrodka socjoterapii
 3. Uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji
 4. Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
 5. Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 6. Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego na terenie powiatu mikołowskiego
 7. Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
 8. Wniosek – skierowanie do kształcenia specjalnego – poza powiatem mikołowskim 
 9. Konkursu w zakresie kompleksowej edukacji i rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym, w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej. Ogłoszenie
 10.  Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej ogłoszenie o naborze do Komisji  Formularz zgłoszeniowy na członków Komisji Konkursowej
 11. Konkursu w zakresie kompleksowej edukacji i rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym, w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej  – informacja o wyborze oferty.Konkurs ofert.dat
 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wnioski do pobrania
 13. Ogłoszenie konkursu: Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub głębokim i wielorakimi niepełnosprawnościami sprzężonymi
 14. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 24 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 15. poradnictwo zawodowe dla dzieci młodzieży
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress