Efektywne Funkcjonalne Szkoły II

Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego

Logo EFS

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu: 2.624.950,23 zł.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 2.231.207,69 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej 6 szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic szkół we współpracy z pracodawcami przez realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2021-2022.

Grupę docelową stanowi 561 uczniów/uczennic szkół zawodowych, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych i kluczowych/uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 40 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych.

Zaplanowano nawiązanie, rozwój współpracy z minimum 20 pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy, mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

Projekt obejmie wsparcie w postaci: staży uczniowskich, zajęć i kursów z kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe dla uczniów, przygotowanie do egzaminu maturalnego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy, staże) oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie (pokój 209), jak również pod numerem telefonu 32/3248173.

 

 

Stopka EFS II

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress