Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mikołowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 r. poz. 3626.
Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 22.11.2021 r., a zakończą w dniu 28.11.2021 r. o godz. 24.00.
Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress