Prawo oświatowe i dotacje dla podmiotów leczniczych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Prawo oświatowe i dotacje dla podmiotów leczniczych

23 kwietnia w trybie zdalnym obradował Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powiat Mikołowski reprezentował wicestarosta Tadeusz Marszolik.

Wicestarosta Tedeusz Marszolik

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia informacja o działalności Związku oraz opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Związku, która rekomenduje udzielnie Zarządowi ŚZGiP absolutorium za 2020 rok.

23 kwietnia obradował Zarząd ŚZGiP
Na tym samym posiedzeniu samorządowcy przyjęli kilka stanowisk chociażby dotyczących niemożności realizacji w czasie pandemii wniosków o eksmisję.
Jak zaznaczono, pomimo prawomocnych wyroków eksmisyjnych do lokali socjalnych lub tymczasowych, zgodnie z ustawą z marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie są one wykonywane, co generuje jeszcze większe zadłużenie lokalu, zaś zaproponowanie eksmitowanym lokale stoją puste, blokując przydział zwolnionych mieszkań osobom potrzebującym.
Na tym samym posiedzeniu dyskutowano również na temat sposobu wyliczania wysokości subwencji oświatowej.
Jak wskazali członkowie Zarządu, rozbieżności pomiędzy przekazaną samorządom pod koniec ubiegłego roku przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej prognozą wysokości subwencji oświatowej na 2021 r. a ostatecznie przyznanymi środkami, są w niektórych przypadkach liczone „in minus” na poziomie milionów złotych. Stąd wniosek o zrekompensowanie ubytków powstałych w budżetach oświatowych gmin i powiatów, a także apel o ujednolicenie algorytmów i wskaźników stosowanych do prognozowania wysokości subwencji oświatowej na dany rok z przelicznikami służącymi jej ostatecznemu wyliczeniu.
Zaproponowano również wprowadzenie zmian w sposobie naliczania zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka do szkoły i placówki.
Zarząd zajął stanowisko także w kwestii zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie możliwości ubiegania się przez podmioty lecznicze o dotację ze środków jednostki samorządu terytorialnego Podjęto również temat 30-lecia działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która to rocznica mija w maju tego roku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress