Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski działając na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283. z późń. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr 195/63/14/2020 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032”, podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032” .

Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. dokumentu w wersji elektronicznej na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego
w Mikołowie (www.powiat_mikolow.bip.gov.pl) w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej www.konsultacje.mikolowski.pl.

Jednocześnie Starosta Mikołowski zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektu w terminie od dnia 24 grudnia 2020r. do dnia 17 stycznia 2021r.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie w formie badań opinii mieszkańców za pomocą ankiety rozszerzonej na stronie internetowej www.konsultacje.mikolowski.pl.

Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress