Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2021 roku – rozstrzygnięcie konkursu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2021 roku – rozstrzygnięcie konkursu

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) zawiadamia, że:
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2021 r. ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.) został rozstrzygnięty.
Zarząd Powiatu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru ofert złożonych na:
1. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie” – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA,
2. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych” – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 128 040,00 zł. Kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu wynosi 64 020,00 zł.

UZP – wybór oferty NPP_NPO 2021

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress