Program ochrony środowiska dla Powiatu Mikołowskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu Program ochrony środowiska dla Powiatu Mikołowskiego

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowania dokumentu pn „Program ochrony środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032”. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem przedmiotowego dokumentu oraz możliwości składania do niego uwag i wniosków zostanie podana w późniejszym terminie. W związku z powyższym prosimy o śledzenie informacji pojawiających się: na stronie internetowej powiat_mikolow.bip.gov.pl w zakładce konsultacje społeczne/ogłoszenia, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mikołowie lub na facebook’u Aktualności Powiatu Mikołowskiego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress