Raportu PUP

Obrazek wyróżniający dla wpisu Raportu PUP

 

Powiatowy Urząd Pracy przygotował raport , w którym znalazły się informacje dotyczące form wsparcia oferowanych zwalnianym pracownikom  firmy Yazaki, także  dane o wykorzystania środków  przyznanych Powiatowi Mikołowskiemu w ramach Tarczy Antykryzysowej jak również dane dotyczące stopy bezrobocia w powiecie.

 1. Raport z działań realizowanych w firmie YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o.o. w związku ze zwolnieniami grupowymi:

W związku z prowadzonymi zwolnieniami grupowymi w YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND SP. Z O.O. w Mikołowie tutejszy urząd pracy zaplanował działania mające pomóc zwalnianym pracownikom odnaleźć się z trudnej sytuacji. Tym samym zaplanowaliśmy następujące działania we współpracy z lokalnymi urzędami pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku:

 1. 10-08-2020r. poniedziałek: dyżur pracowników urzędu w siedzibie pracodawcy (pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz pracownik działu ewidencji i świadczeń) w godzinach od 09-:00 do 15:00;

 2. 11-08-2020r. wtorek: dyżur pracowników urzędu w siedzibie pracodawcy (pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz pracownik działu ewidencji i świadczeń) w godzinach od 09-:00 do 15:00, dodatkowo będzie obecny pracownik Urzędu Pracy w Tychach;

 3. 17-08-2020r. poniedziałek: dyżur pracowników urzędu w siedzibie pracodawcy (pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz pracownik działu ewidencji i świadczeń) w godzinach od 09-:00 do 15:00, dodatkowo obecni będą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Rybnika;

 4. 18-08-2020 wtorek: dyżur pracowników urzędu w siedzibie pracodawcy (pośrednik   pracy,   doradca   zawodowy   oraz   pracownik   działu   ewidencji i świadczeń) w godzinach od 09-:00 do 15:00, dodatkowo obecni będą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Rybnika;

 5. 19-08-2020r. środa: dyżur pracowników urzędu w siedzibie pracodawcy (pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz pracownik działu ewidencji i świadczeń) w godzinach od 09-:00 do 15:00), dodatkowo obecni będą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Rybnika. Doradcy zawodowi będą udzielać porad w zakresie: Skuteczne metody poszukiwania pracy, Profesjonalne CV, Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;

 6. 20-08-2020r. czwartek: 19-08-2020r. środa: dyżur pracowników urzędu  w siedzibie pracodawcy (pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz pracownik działu ewidencji i świadczeń) w godzinach od 09-:00 do 15:00, dodatkowo obecni będą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Rybnika. Doradcy zawodowi będą udzielać porad w zakresie: Skuteczne metody poszukiwania pracy, Profesjonalne CV, Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;

 7. 21-08-2020r. piątek: dyżur pracowników urzędu w siedzibie pracodawcy (pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz pracownik działu ewidencji i świadczeń) w godzinach od 09:00 do 15:00.

Głównym obszarem zainteresowania osób zwalnianym było uzyskanie informacji:

– o warunkach rejestracji w urzędzie pracy;

– wpływie sposobu rozwiązania umowy o pracę na uzyskanie uprawnień do zasiłku dla osób bezrobotnych;

– wysokości przysługującego zasiłku;

– sposobu ubiegania się o świadczenia przedemerytalne;

Tutejszy urząd pracy w chwili obecnej jest w posiadaniu 90 aktualnych ofert pracy. Oferty obejmują kilka znaczących branż:

 1. Branża budowlana (pracownik budowlany, glazurnicy, kafelkarze itp.);

 2. Branża elektryczno-mechaniczna;

 3. Branża obróbki metali (ślusarz, operatorzy maszyn, tokarze itp.);

 4. Branża z zakres prac prostych (niewymagających kwalifikacji).

 5. Raport z realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zadań wynikających z Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.):

Z przyznanej kwoty 44 500 000,00 na dzień 12.08.2020r. zrealizowano:

Rodzaj wsparcia

Ilość złożonych wniosków

Ilość zrealizow. wniosków (rozpatrzone pozyt./negat)

Wykonanie

Wypłacone środki

niskooprocentowana pożyczka dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

4987

4985

99,9 %

23 316 784,00 zł

dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnianych u mikro-, małych-, i średnich przedsiębiorców

581

545

93,8 %

7 144 424,17 zł

dofinasowanie dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracowników części kosztów prowadzenia działalności

763

762

99,9%

3 247 660,00 zł

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2

2

100 %

28 683,27 zł

RAZEM

6333

6294

99,4 %

33 737 551,44 zł

Ewidencja osób bezrobotnych i stopa bezrobocia: 

Okres sprawozdawczy

Osoby bezrobotne w ewidencji na koniec miesiąca*

Osoby bezrobotne zarejestrowane w miesiącu

12.2019

1129

203

01.2020

1217

280

02.2020

1236

226

03.2020

1279

211

04.2020

1426

226

05.2020

1544

219

06.2020

1511

217

07.2020

1620

217

08.2020 (stan na 13.08.)

1649

92

Okres sprawozdawczy

Osoby wyrejestrowane z ewidencji*

Osoby wyrejestrowane na podjęcie pracy

Osoby wyrejestrowane na rozp.dział.gosp.

12.2019

169

71

2

01.2020

192

83

5

02.2020

207

83

3

03.2020

168

83

2

04.2020

79

41

1

05.2020

72

50

5

06.2020

136

104

11

07.2020

133

97

8

08.2020 (stan na 13.08.)

44

33

5

 

Oferty pracy:

W bazie PUP posiadamy 90 aktualnych oferty pracy. Dominują wśród nich oferty w branżach: budowlana, elektryczno-mechaniczna, związana z obróbką metali, prace proste (niewymagające kwalifikacji).

Obsługa cudzoziemców:

Okres sprawozdawczy

Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Liczba wydanych informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

03.2020

43

5

0

04.2020

30

3

0

05.2020

30

6

2

06.2020

68

5

1

07.2020

78

4

3

08.2020 (stan na 13.08.)

28

1

0

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress