Nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów

⚓️ Od 1 sierpnia br. jachty używane do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości powyżej 7,5 m do 24 m podlegają rejestracji we właściwych związkach sportowych lub w starostwach powiatowych ⛵️

🛥 Na początku tego miesiąca weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Wdrożono ogólnopolski elektroniczny rejestr o nazwie Reja24. Rejestr ten jest prowadzony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Polski Związek Żeglarski oraz starostwa powiatowe.

🚤 Wniosek o rejestrację można złożyć do dowolnego organu rejestrującego w formie tradycyjnej lub elektronicznej https://interesant.reja24.gov.pl

🔵 Reja24 jest rejestrem prowadzonym w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) służbom ratowniczym, organom ścigania i administracji państwowej. Rejestr ten jest jawny. Każdy zainteresowany może złożyć wniosek do któregokolwiek z organów rejestrujących o poświadczony i odpis z rejestru.

🔸 Nowy dokument rejestracyjny ma funkcjonalną formę plastikowej karty i zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz jest jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Wprowadzone regulacje tworzą mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie mają ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw. Producentem dowodów rejestracyjnych jest Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., z którą Starosta Mikołowski podpisał umowę.

🔵 Obowiązkowi rejestracji podlega:
➡️ jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
➡️ jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
➡️ jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

❗️W Starostwie Powiatowym w Mikołowie sprawami rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zajmuje się Wydział Komunikacji i Transportu❗️

🔵 Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:
➡️ zbyciu lub nabyciu jednostki;
➡️ zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

🔸W zależności od daty poprzedniej rejestracji, różne wpisy i dokumenty rejestracyjne zachowają ważność, jednak tylko przez pewien czas:
➡️ wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.;
➡️ wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.;
➡️ wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.

⚓️ Po upływie tych terminów jednostki muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi automatycznie. Właściciel musi złożyć wniosek w odpowiednim organie rejestrującym. Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

⛵️ Opłaty:
➡️ 80 zł za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego
➡️ 60 zł jeśli jednostka jest już zarejestrowana w PZŻ i dokonywana jest jedynie zmiana dokumentu na nowy.
➡️ 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress