Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. W całym kraju na ten cel przeznaczono 130 mln złotych. W województwie śląskim do dyspozycji jest 18 mln zł.

🔹 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych informuje, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

🔵 Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie pandemii COVID 19.

🔹 W ramach pomocy organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez :
🔸 zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym laptopów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),
🔸 zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych),
🔸 zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej (m.in. łóżka, szafy, biurka, sprzęt do stref odpoczynku oraz inne wyposażenie niezbędne do zorganizowania i wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji).

🔵 Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

🔹 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków dotacji celowej w formie współfinansowania krajowego, przekazywane samorządowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

🔸Szczegóły na ⬇️
https://www.facebook.com/pcpr.mikolow
https://www.gov.pl/web/rodzina/piecza-zastepcza-130-mln-zl-na-wsparcie-dla-dzieci-w-czasie-epidemii
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rodziny-i-polityki-spolecznej/projekt-wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-covid-19

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress