Diagnozy, opinie, warsztaty

Obrazek wyróżniający dla wpisu Diagnozy, opinie, warsztaty

W minionym roku szkolnym pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie przeprowadzili prawie 1500 diagnoz dzieci i młodzieży. Dla porównania w 2018-2019 wykonano ich 1681.

– Mniejsza liczba dzieci i młodzieży przyjętych do poradni była związana z sytuacją epidemiczną i ograniczeniem działalności placówki w zakresie diagnozy stacjonarnej – wyjaśnia Anna Karaśkiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jeśli chodzi o liczbę diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, to w roku szkolnym 2019-20 wykonano ich 1938.

Sytuacja związana z pandemia sprawiła, iż jak nigdy wcześniej, poradnia musiała realizować swoje zadania w formie zdalnej. Wsparcie realizowane było poprzez konsultacje telefoniczne, mailowe, skype oraz inne komunikatory.

– Za ich pośrednictwem prowadziliśmy terapię psychologiczną, z której skorzystało 67 uczniów oraz prawie 300 rodziców. Realizowaliśmy to w formie spotkań wspierająco – edukacyjnych oraz konsultacji. Dzieciom i młodzieży zaproponowaliśmy m.in. spotkania dotyczące doskonalenia koordynacji i sprawności ruchowej w okresie covid -19 jak również cykl warsztatów dotyczących walki ze stresem oraz w jaki sposób można oswoić lęk. W warsztatach uczestniczyło ponad stu uczniów. Młodzież zaprosiliśmy również do udziału w konkursie na portalu Facebook „Mnemotechniki – jak podnieść skuteczność uczenia się”. Z myślą o maturzystach stworzyliśmy tzw. „Psychologiczne ABC Maturzysty i nie tylko…” . Było to 13 artykułów zamieszczonych na stronę www poradni oraz FB. Nakręciliśmy trzy filmiki także dla maturzystów na YouTubie: Lęki i obawy maturzystów; Za 5 minut 12.00; oraz Matura i co dalej? Z kolei rodzicom radziliśmy m.in. jak pracować z dzieckiem w czasie izolacji, a nauczycielom udzielaliśmy konsultacji w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wymienia dyrektor PPP.

Kolejną sferą aktywności PPP są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapie: logopedyczna, psychologiczna, w tym psychoterapia, socjoterapia, jak również indywidualne porady zawodowe, zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie poradni oraz realizowane w trakcie pracy zdalnej.

– W minionym roku szkolnym skorzystało z tej formy 1737 dzieci i młodzieży, było to więcej o prawie 300 więcej niż w roku szkolnym 2018-2019.

Zwiększona ilość działań postdiagnostycznych wynika z organizacji pracy poradni w okresie zagrożenia covid-19 i zapotrzebowanie na taką formę pomocy w okresie pracy zdalnej – przyznaje nasza rozmówczyni.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmują się także wydawaniem opinii w kwestiach wczesnego wspomagania rozwoju, przyspieszenia obowiązku szkolnego czy też odroczenia obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych, udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, objęcia dziecka pomocą psych-pedagogiczną w przedszkolu, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

W roku szkolnym 2019-20 wydano 623 opinie oraz ponad 300 informacji na potrzeby sądu, lekarza, ZUS.

 

Na terenie powiatu mikołowskiego znajduje się 69 przedszkoli, szkół i placówek. Co najmniej 2 razy w roku każdy pracownik pedagogiczny z ramienia poradni ma za zadanie odwiedzić podopieczne placówki, są to tzw. wizyty koordynatorskie, w ramach, których odbywają się konsultacje w terenie z dyrektorem, pedagogami, psychologami – koordynatorem z ramienia szkoły. Wyjazdy do podopiecznych placówek dotyczyły również konsultacji w ramach zebrań, udziału w spotkaniu rodzic- nauczyciele- specjaliści, pracownicy poradni brali również udział w radach pedagogicznych, wywiadówkach.

– W roku szkolnym 2019-20 pracownicy przeprowadzili wizyty koordynatorskie w podopiecznych placówkach tylko raz, z uwagi na zagrożenie covid-19. Natomiast w czasie pracy zdalnej pracownicy poradni podjęli szereg działań w stronę podopiecznych placówek. Zwracano szczególną uwagę na monitorowanie uczniów wymagających uaktualnienia orzeczeń. Tą formą pomocy objęto 1570 rodziców i nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów i innych szkolnych specjalistów – zaznacza  Anna Karaśkiewicz.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress