Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na 2020

Obrazek wyróżniający dla wpisu Rozkład  godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Mikołowskiego na 2020

UCHWAŁA NR XVII/120/2020
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz 511) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499) po zasięgnięciu opinii samorządu
aptekarskiego oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Mikołowskiego,
§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/094/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Barbara Pepke

Za+é¦ůcznik do Uchwa+éy_HARMONOGRAM PRACY APTEK 2020- wyci¦ůg z uchwa+éy z telefonami MAJ 2020

dyżur nocny apteki maj 2020

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress