MATURA 2020. Organizacja egzaminów zewnętrznych w czasie pandemii.

Obrazek wyróżniający dla wpisu MATURA 2020. Organizacja egzaminów zewnętrznych w czasie pandemii.

Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w czasie pandemii wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, których nie regulują powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z tym zostały wydane wytyczne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Główny Inspektorat Sanitarny, które zawierają istotne informacje, jakie zagadnienia należy uwzględnić w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków egzaminów, aby były one bezpieczne zarówno dla zdających, jak i członków komisji lub pracowników szkół zapewniających utrzymanie i obsługę budynku.

Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, jako przewodniczący komisji egzaminacyjnych zapoznali się z wytycznymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Zalecenia obejmują podstawowe wytyczne dotyczące obecności w szkole podczas egzaminu zewnętrznego i korzystania w jego czasie z przyborów, środków ochrony osobistej osób obecnych na egzaminach, organizacji pomieszczeń w czasie egzaminów, modyfikacji sposobu przeprowadzania egzaminów, szczególnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w niektórych sytuacjach, zasad postępowania w razie podejrzenia zakażenia w czasie egzaminu. Dyrektorzy polecili zapoznanie się z wytycznymi wszystkim członkom komisji egzaminacyjnej i zespołów nadzorujących. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania w danych warunkach lokalowych lub kadrowych, dyrektor zwróci się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. W wytycznych w poszczególnych obszarach zostały wymienione kwestie, o których szkoła ma obowiązek poinformować zdających np. za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej w szkole lub mailowo. Dyrektorzy szkół Powiatu Mikołowskiego przekażą abiturientom i ich rodzicom/opiekunom procedury i szczegółowe wytyczne przeprowadzenia egzaminów za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Większość informacji zostanie przekazana zdającym przed przystąpieniem do egzaminu do dnia 2.06.2020 r.

Dyrektorom i pracownikom szkół życzymy przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w trwającym czasie epidemii i bez problemów. Równocześnie niech uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki i komfort zdawania egzaminów. Uczniom zdającym egzamin ósmoklasisty, maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie życzymy powodzenia, lotności umysłu, a także wiary we własne siły i umiejętności. Przysłowiowego „połamania pióra” oraz jak najlepszych wyników! Trzymamy kciuki!

Konieczne jest odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń:

Podstawowe wymogi bhp w budynku szkolnym obejmują:

Stan epidemii wymusza na dyrektorach szkół stosowanie w 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych. Należyte wdrożenie wytycznych może wprowadzić zmiany organizacyjne lub techniczne.

PRZYGOTOWANIA DO MATURY 2020 W SZKOŁACH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie:

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniem MEN jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia egzaminu maturalnego:

 • przygotowane sale i przydzielone komisje
 • zabezpieczone: płyn do dezynfekcji, dozowniki, maseczki, rękawiczki
 • przeszkoleni zostaną (zasady bezpieczeństwa) obsługa i administracja
 • przeszkoleni online zostaną (procedury maturalne i obowiązujące zasady bezpieczeństwa) abiturienci i członkowie komisji
 • opracowano plan wchodzenia do szkoły oraz do sal, z którym uczniowie będą mogli zapoznać się 1,2,3, czerwca w czasie odbioru świadectw
 • informacje zostaną również zamieszczone na stronie szkoły i na FB, a także przekazane abiturientom i ich rodzicom/opiekunom przez dziennik elektroniczny).

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie:

Wykaz działań II LO w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas matur i stan przygotowań:

– zakupiono i montuje się dozowniki z płynem dezynfekującym (wszystkie toalety, wejście do szkoły, korytarz), na maturze dodatkowo pojemnik z płynem w każdej sali egzaminacyjnej + informacja o obowiązkowej dezynfekcji rąk,
– zdezynfekowane blaty i stoliki, klamki, wyłączniki światła i poręcze,
– zakupiono rękawiczki dla członków ZN (jeżeli ktoś nie będzie miał swoich),
– zwiększenie odległości pomiędzy zdającymi i ZN do 1,5 metra z każdej strony (zwiększenie ilości sal),
– zdający z chorobami, o których wiemy, w jednej sali;
w dniu egzaminu:
– wpuszczanie do szkoły dwoma wejściami,
– rozważa się różne godziny rozpoczęcia egzaminu,
– wszyscy członkowie ZN, pracownicy w maseczkach i rękawiczkach, maturzyści w maseczkach lub w uzasadnionych sytuacjach w przyłbicach, ze swoimi przyborami (nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. maskotek, telefonów itp. jeżeli wniosą to rzeczy można pozostawić w szatni w przygotowanych workach foliowych),
– obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły,
– drzwi do szkoły otwarte,
– przed wejściem do szkoły plakat z informacjami oraz z numerami telefonu wskazanymi w wytycznych, przy dozownikach instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk,
– zachowanie bezpiecznych odległości na korytarzu przed egzaminem i po egzaminie,
– odprawa Zespołu Nadzorującego na sali gimnastycznej (zachowanie odległości),
– absolwenci w maseczkach do momentu zajęcia miejsca przy swoim stoliku,
– ZN w maseczkach i rękawiczkach podczas całego egzaminu),
– absolwenci w maseczkach podczas rozmowy z członkiem ZN, wyjścia do toalety, oddania pracy i opuszczenia sali egzaminacyjnej,
– podczas korzystania na języku polskim ze słownika obok pomocy dydaktycznej płyn do dezynfekcji rąk z informacją o konieczności zdezynfekowania rąk przed i po skorzystaniu,
– wietrzenie sal,
– dezynfekcja toalet,
– po każdym egzaminie dezynfekcja stolików i krzeseł,
– wyznaczone miejsce (z płynem dezynfekującym) do spożycia przyniesionych przez siebie kanapek pomiędzy dwoma egzaminami.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

 1. Zwiększono liczbę sal podczas egzaminu z j. polskiego i matematyki
 2. Podczas egzaminów z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego abiturienci zdają egzamin w tym samym składzie osobowym. W przypadku zarażenia kwarantannie podlegają uczniowie z jednej sali
 3. Abiturienci wchodzą na teren szkoły różnymi wejściami
 4. W każdym dniu wyznaczono dodatkowego, tzw. dyżurnego członka komisji, który w przypadku choroby przewodniczącego zastąpi go
 5. Na stronie szkoły i w dzienniku abiturienci otrzymują informacje bieżące dot. egzaminu maturalnego
 6. Dezynfekcja sal zgodnie z wytycznymi MEN
 7. Szkoła zabezpieczyła ozonator do dezynfekcji pomieszczeń zwłaszcza podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zespół Szkół Energetycznych i usługowych w Łaziskach Górnych

Nauczyciele ZSEiU wspierają maturzystów – cały czas prowadzą dla nich konsultacje on – line, a od poniedziałku 25.05.2020 rozpoczynają się konsultacje w szkole.

Organizacja egzaminu maturalnego będzie zgodna z wytycznymi opublikowanymi przez MEN. Szkoła zapewni odpowiednie środki bezpieczeństwa:
– matura zostanie zorganizowana w większej ilości klas niż pierwotnie planowano, tak aby zapewnić odpowiednie odstępy miedzy zdającymi,
– zdający będą wchodzić do szkoły dwoma wejściami, tak aby nie było tłoku,
– szkoła zakupiła środki dezynfekujące i ochronne, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne podczas egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

W Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym oraz członkom zespołów nadzorujących i pracownikom administracyjno-obsługowym szkoły zastosowano następujące środki:

– opracowano i wdrożono procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie egzaminów (zapoznano z nimi pracowników, a uczniowie i rodzice otrzymuję je w wersji elektronicznej);

– opracowano i wdrożono procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły;

– przeprowadzono szkolenie dla pracowników obsługi z zakresu prawidłowej dezynfekcji i zachowania szczególnej ostrożności;

– wyznaczono IZOLATORIUM wyposażone w niezbędne środki;

– przygotowane sale na egzaminy (zwiększono liczbę sal, zmniejszając ilość osób na sali i zachowując zalecany dystans społeczny);

– wyznaczono zespoły nadzorujące i egzaminacyjne (do zespołów nadzorujących egzamin maturalny nie powołano nauczycieli w wieku 60+);

– wyznaczono  harmonogram wejść zdających na egzaminy z wykorzystaniem wszystkich możliwych wejść do szkoły, tak, że na poszczególne sale egzaminacyjne zdający będą wchodzili osobnymi wejściami; harmonogram wejść zostanie przekazany każdemu zdającemu;

– utworzono tzw. „korytarze przejść”, aby maksymalnie ograniczyć możliwość kontaktu osób przebywających na terenie szkoły w czasie egzaminów;

– dla zdających egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zostaną wyznaczone specjalne „bezpieczne strefy” przy stanowiskach, zabezpieczone będą przyłbice i prowadzona dezynfekcja stanowisk po każdym zdającym;

– zabezpieczono środki do dezynfekcji, dozowniki, mydło, papier  i ręczniki jednorazowego użytku;

– zabezpieczono środki ochrony osobistej dla pracowników: maseczki, przyłbice, rękawiczki; dla zdających maseczki zapewnił Starosta Powiatu Mikołowskiego;

– procedury bezpieczeństwa oraz procedury postępowania w czasie egzaminów zostaną upowszechnione wśród nauczycieli, członków zespołów nadzorujących, absolwentów, uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny i stronę www szkoły.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress