XVII Sesja  Rady Powiatu Mikołowskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu XVII Sesja  Rady Powiatu Mikołowskiego

XVII Sesja  Rady Powiatu Mikołowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.), zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Mikołowskiego na dzień  22 kwietnia 2020 r na  godz. 16.00.

 

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Wystąpienie Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lek. med. Urszuli Mendera-Bożek na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej na teranie powiatu mikołowskiego oraz dostępności do świadczeń medycznych osób chorujących na Covid 19.

 

 1. Wystąpienie Prezesa Centrum Zdrowia w Mikołowie Pana Cezarego Tomiczka na tematdostępności do świadczeń medycznych w zakładach leczniczych Spółki w okresie pandemii.

 

 1. Prezentacja działań Starosty Powiatu Mikołowskiego w zakresie ochrony mieszkańców powiatu przed skutkami pandemii.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2019 do 2026 roku – druk

nr 118;

2) zmiany budżetu – druk nr 119;

3) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020  – druk nr 120;

 

4) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2020 – druk nr 121;

 

5) wyrażenia zgody na dopłaty do Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – druk nr 122.

 

 1. Informacje Starosty.
 2. Informacje Przewodniczącej Rady.
 3. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress