Świadczenia finansowe dla osób niepełnosprawnych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Świadczenia finansowe dla osób niepełnosprawnych

ŚWIADCZENIA FINANSOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZBAWIONYCH ZAJĘĆ W PLACÓWKACH

🔵 Osoby niepełnosprawne, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych w ośrodkach, których działalność na czas pandemii koronawirusa została zawieszona, mogą starać się o wsparcie pieniężne. Takie narzędzie zostało zawarte w nowym programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

🔵 Ogłoszony w dniu 11 marca 2020 r. przez PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” składa się z kilku części, z których Moduł III dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych w czasie zamknięcia placówki rehabilitacyjnej, do której uczęszczali. Kwota udzielanego wsparcia to 500 zł miesięcznie.

🔵 Kto może skorzystać ze świadczenia?
Moduł III Programu skierowany jest do uczestników zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych. Dotyczy to konkretnych placówek i ich podopiecznych, którzy są:
➡️ uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
➡️ uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
➡️ podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,
➡️ podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,
➡️ uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
➡️ pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
➡️ pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

🔵 Kogo świadczenie nie obejmuje?
Z program pomocowego PFRON nie mogą skorzystać osoby, które w danym miesiącu pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

🔵 Na co zwrócić uwagę?
Ważne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Należy się również upewnić, że nasza placówka była zamknięta z powodu pandemii przez co najmniej 5 dni roboczych. Termin przyjmowania wniosków ruszył równo tydzień temu – 10 kwietnia i potrwa do 4 września 2020 r. Istotny jest również sposób składania wniosków – można to zrobić dwojako: zarówno elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW oraz pocztą tradycyjną. W tym przypadku przesyłka powinna być zaadresowana na powiatowe centrum pomocy rodzinie, którego teren działania obejmuje nasze miejsce zamieszkania.

➡️ W sprawach dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie ich rodzin i opiekunów jak również wsparcia przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne można zgłosić się do Specjalisty ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rafała Kwapulińskiego.
☎️ nr telefonu: 530 246 353
e-mail: rafal.kwapulinski@mikolow.starostwo.gov.pl
Przy Starostwie Powiatowym działa również Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, z którą w każdej chwili można się skontaktować,
☎️ nr telefonu: 601 019 640 (Bożena Kolanek)
e-mail: rada.on@mikolowski.pl

🔵 Więcej informacji na:
https://pcpr.mikolowski.pl/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-p…/

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress