Zarządzenie Starosty Mikołowskiego w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zarządzenie Starosty Mikołowskiego w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Mikołów, dnia 13 marca 2020 r.

STAROSTA MIKOŁOWSKI

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 024/2020
z dnia 13 marca 2020 r..

w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „Koronawirusa”

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 511 z późn. zm. ) § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433) w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „Koronawirusa” i związaną z tym koniecznością zapewnienia ochrony dla petentów i pracowników Starostwa Powiatowego w Mikołowie zarządzam co następuje:

§ 1
1. Starostwo Powiatowe w Mikołowie zostaje zamknięte dla petentów począwszy od 13 marca 2020 r. do odwołania. Wyjątkiem jest wydawanie dokumentów, które są niezbędne i nie można ich przełożyć w czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru. Przez ww. okres dla mieszkańców dostępne jest jedynie Biuro Podawcze.
2. W okresie obowiązywania zakazu z ust. 1, podstawową formą kontaktu petenta z pracownikami Starostwa Powiatowego w Mikołowie jest:
a) poczta elektroniczna/ePUAP/SEKAP/fax,
b) kontakt telefoniczny,
c) forma pisemna za pośrednictwem Biura Podawczego (wrzutnia) lub operatora publicznego.
3. Odwołaniu podlegają wszystkie umówione spotkania petentów ze Starostą Mikołowskim oraz innymi członkami Zarządu Powiatu Mikołowskiego.
4. Odwołaniu podlegają wszystkie czynności w ramach kompetencji organów powiatu mikołowskiego, wymagające osobistego uczestnictwa petentów i pracowników Starostwa Powiatowego w Mikołowie, takie jak czynności kontrolne lub oględziny poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Mikołowie, dowód z przesłuchania stron we wszystkich postępowaniach, dowód z przesłuchania świadków we wszystkich postępowaniach, rozprawy administracyjne. Odstępstwo od ww. nakazu może być uzasadnione tylko zagrożeniem wystąpienia znacznych szkód materialnych lub też zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. We wszystkich innych koniecznych przypadkach kontaktu osoby z zewnątrz z urzędnikami, wymagana jest zgoda i akceptacja Sekretarza Powiatu, a w sytuacji jego nieobecności Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.
5. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów do niezwłocznego wydania podległym sobie pracownikom poleceń powiadomienia osób wezwanych do określonych czynności,
o których mowa w ust. 4 niniejszego §, o fakcie odwołania ww. czynności wymagających ich osobistego uczestnictwa.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

§ 3
O niniejszym zarządzeniu należy powiadomić petentów przez wywieszenie jego treści przy każdym z wejść przeznaczonych dla petentów do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a oraz w odrębnym komunikacie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

§ 4
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Starosta Mikołowski Mirosław Duży

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress