WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Obrazek wyróżniający dla wpisu WAŻNA	INFORMACJA    DLA  WŁAŚCICIELI     POJAZDÓW

Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Wydział Komunikacji i Transportu, informuje na podstawie komunikatu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2019r., że przepisy przewidujące kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140 mb. prawa o ruchu drogowym nie będą miały zastosowania do czynności dokonanych przed wejściem w życie tego przepisu.

Od 1 stycznia 2020 r. art. 71 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym otrzymał brzmienie: „Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.” Dodany został art. 140mb w brzmieniu : Kto

1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”

Tak więc, kary będą nakładane w przypadku:

-niedopełnienie przez właściciela obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy pojazdów sprowadzonych po 31 grudnia 2019r.)

– niedopełnienie obowiązku zgłoszenia staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP , w terminie 30 dni od daty jego nabycia lub zbycia.

W przypadku uchybienia wyżej opisanych terminów, właściciel pojazdu będzie musiał zapłacić karę w wysokości od 200 zł do 1 000 zł

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress