Realizacja programu „Za życiem”

Obrazek wyróżniający dla wpisu Realizacja programu „Za życiem”

Realizacja programu „Za życiem

Powiat Mikołowski realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu mikołowskiego. Na podstawie porozumienia zawartego 05.08.2019 r. pomiędzy Powiatem Mikołowskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Starosta Mikołowski Mirosław Duży wskazał Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mikołowie, jako placówkę bezpośrednio realizującą to zadanie w latach 2019-2021.

W okresie od października 2019 r do grudnia 2019 r. z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju korzystało 9 dzieci, a z dodatkowych usług terapeutycznych 40 dzieci. W zależności od potrzeb dzieci te korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej prowadzonych przez innych specjalistów: terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedback. Poszczególne dzieci korzystały z od 1 do 3 różnych form pomocy organizowanych w ramach programu.

Do realizacji programu zatrudniono łącznie w 2019 roku 11 terapeutów. Ze względu na niewystarczające warunki lokalowe w posiadanym budynku Poradni początkowo zajęcia odbywały się w pomieszczeniach zamkniętego Ośrodka Wczesnej Interwencji w Mikołowie i w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie. Do realizacji postawionych przed Poradnią zadań, w grudniu 2019 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna otrzymała dodatkowe pomieszczenie, w którym zorganizowano profesjonalnie wyposażoną salę do zajęć terapeutycznych (terapii SI, fizjoterapii). Ponadto starostwo powiatowe udostępniło pomieszczenia
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, gdzie uruchomiono dodatkowe gabinety do indywidualnej pracy z dziećmi.

Stąd też aktualnie program „Za życiem” realizowany jest w następujących placówkach powiatowych:

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4

Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, ul. K. Miarki 9

Zespole Szkół Specjalnych w Mikołowie, ul. Pokoju 4a

Ośrodek może udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia).

Zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Mikołowie, pod numerem telefonu: (032) 226-20-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail
: poradnia@powiat.mikolowski.pl

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress