WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Obrazek wyróżniający dla wpisu WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE:

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/wyniki/wynik-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-mikolowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2020.html

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress