Ogłoszenie Zarządu Powiatu Mikołowskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ogłoszenie Zarządu Powiatu Mikołowskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie: naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2019 r.

  1. Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2020 r.

  1. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

  1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r., o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go za pośrednictwem poczty pod adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komisji Konkursowej” lub osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa w godzinach pracy urzędu. Decyduje data wpływu do Starostwa.

  1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

  1. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Mikołowskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

  1. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

    https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nabor-na-czlonkow-komisji/ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-polegajacego-na-powierzeniu-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-swiadczenia-nieo.html

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress