Konsultacje Społeczne

Obrazek wyróżniający dla wpisu Konsultacje Społeczne

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020”

Konsultacje mają charakter zamknięty i rozpoczną się w dniu 17.10.2019 r., a zakończą w dniu 31.10.2019 r. o godz. 24.00.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach, ponadto mają one charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu. Konsultacje będą przeprowadzane w formie forum konsultacyjnego z użyciem strony internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.mikolowski.pl. Konsultacje mają charakter zamknięty i są kierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Warunkiem udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacji. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego. Wszelkie opinie, uwagi i wnioski należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: konsultacjeIE@mikolowski.pl .

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie pod numerami telefonu  32/3248258.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress