Co należy wiedzieć o przyczynach zatrzymania prawa jazdy

Obrazek wyróżniający dla wpisu Co należy wiedzieć o przyczynach zatrzymania prawa jazdy

W związku z wątpliwościami kierowców dotyczącymi przyczyn zatrzymania prawa jazdy i cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji i Transportu informuje, iż:

Podstawą zatrzymania przez starostę właściwego ze względu na miejsca zamieszkania kierowcy, dokumentu prawa jazdy jest art. 102 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. z 2017r., poz 978 z późn. zm.) oraz art.5 ust.5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 2018, Dz.U. poz. 554).

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy:

  1. upłynął termin ważności prawa jazdy – jeżeli dokument ten został przesłany przez organy kontroli ruchu drogowego;

  2. kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym- na podstawie informacji przesłanej przez organy kontroli ruchu drogowego;

  3. kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji- na podstawie informacji przesłanej przez organy kontroli ruchu drogowego;

  4. osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursów reedukacyjnych, o których mowa w art.99 ust.1 pkt 4 ( przekroczenie 24 punktów karnych) lub 5 (skierowanie po wyroku orzekającym zakaz prowadzenia pojazdów);

  5. osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia:

– o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

-o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami; 6) jazda w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego

jak alkohol;

W okresie od stycznia 2019r. do sierpnia 2019r. z powyższych tytułów zatrzymano ogółem 300 dokumentów prawa jazdy, w tym:

– z tytułu niedostarczenia orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i/lub zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego – 77

– z tytułu przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanych o więcej niż 50km/h – 51

– z tytułu zadłużenia alimentacyjnego – 13

– z tytułu przekroczenia limitu punktów karnych – 13

– z tytułu jazdy w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka

podobnie działającego jak alkohol (postan. prokuratury lub sądu o zatrzymaniu) – 146

Ponadto w tym samym okresie cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie prawomocnych wyroków sądów 172 kierowcom, w tym:

– z tytułu orzeczonego zakazu – 136

– z tytułu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych – 17

– z tytułu negatywnego kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji lub niepoddania się

egzaminowi – 8

– z tytułu przekroczenie przez kierowcę 20 punktów karnych w okresie jednego roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy, oraz za jedno przestępstwo lub trzy wykroczenia popełnione w okresie dwóch lat od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy, za naruszenie przepisów ruchu drogowego – 11

Większość decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub cofnięciu uprawnień kierowcom ma dla starosty charakter obligatoryjny, starosta jest związany przepisami prawa do wydania takiej decyzji.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress