Informacje w sprawie uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informacje w sprawie uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów

Starosta Mikołowski przypomina, że zgodnie z zapisami zawartymi w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592) posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. 5 września 2018r.) uzyskał:– zezwolenie na zbieranie odpadów,

– zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

– zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

– pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy czyli do dnia 5 września 2019r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku w ww. terminie przedmiotowe zezwolenia wygasają z mocy prawa.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress