Budżet i życzenia dla mieszkańców

Obrazek wyróżniający dla wpisu Budżet i życzenia dla mieszkańców

20 grudnia na swym trzecim posiedzeniu zebrała się Rady Powiatu III kadencji. W sesji uczestniczyło 21 radnych, zaś obrady prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pepke.

W trakcie ostatniej w tym roku sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2019-2026. Ich przyjęcie poprzedziło odczytanie projektu budżetu i WPF, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozy finansowe, opinie Komisji Rady, a także stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Rady i RIO. W głosowaniu nad Wieloletnią Prognozą Finansową oraz uchwałą budżetową, 21 radnych było za.

W dalszej części obrad radni zadecydowali o wprowadzeniu zmian w WPF na lata 2018-26 oraz zmian w budżecie. Jednogłośnie przyjęto również projekt dotyczący rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mikołowskiego na 2019 rok.

Radni zaakceptowali także plan pracy Rady Powiatu na 2019 rok. Zgodnie z nim sesje odbywać się będą:  30 STYCZEŃ: Przyjęcia planu pracy komisji merytorycznych, ochrona zdrowia na terenie Powiatu, informacja o działalności Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie; sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018; sprawy bieżące.

27 LUTY: Drogi publiczne i transport, sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za okres sprawozdawczy; informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w roku 2019; Bezpieczeństwo sanitarne powiatu (zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia ze strony zwierząt), sprawy bieżące.

27 MARZEC: Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu, sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie, sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu, sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022. Sprawy bieżące.

24 KWIECIEŃ: Nadzór budowlany informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku 2018; współpraca z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018, sprawy bieżące.

29 MAJ: Sesja absolutoryjna – realizacja dochodów i wydatków budżetowych za rok 2018; sprawy bieżące.

26 CZERWIEC: Pomoc Społeczna w Powiecie informacja o funkcjonowaniu placówek pomocy społecznej w powiecie w roku 2018; sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, sprawy bieżące.

LIPIEC – Przerwa.

28 SIERPIEŃ: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy na terenie Powiatu, informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Mikołowskiego, przyjęcie Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Mikołowskiego na lata 2019 – 2022; informacja o działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy, sprawy bieżące.

25 WRZESIEŃ: Ochrona środowiska na terenie powiatu informacja o stanie środowiska na obszarze powiatu mikołowskiego; sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. sprawy bieżące.

30 PAŹDZIERNIK: Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu w powiecie za rok szkolny 2018/2019, ze szczególnym uwzględnieniem pracy placówek pozaszkolnych, analiza oświadczeń majątkowych – informacje, sprawy bieżące.

27 LISTOPAD: Promocja i rozwój; informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez starostwo oraz jednostki organizacyjne powiatu; sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji powiatu i współpracy z zagranicą; sprawy bieżące

18 GRUDZIEŃ: Przyjęcie planu pracy Rady i planów komisji stałych Rady na rok 2020, uchwalenie budżetu na rok 2020,  sprawy bieżące.

Na grudniowej sesji radni przyjęli stanowisko popierające postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażone w piśmie przedstawionym w trakcie obrad. Czytamy w nim: „ Wobec niezadowolenia narastającego wśród nauczycieli, będącego efektem realizowania przez Ministerstwo Edukacji niewłaściwej polityki edukacyjnej, oraz mając na uwadze podjętą 18 grudnia 2018 r. decyzję w sprawie rozpoczęcia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Rady Powiatu Mikułowskiego o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania kwestii kluczowym znaczeniu dla środowiska nauczycielskiego powiatu mikołowskiego. Jako Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie skierowanym do Pana Premiera 24 września 2018 r. zwróciliśmy uwagę, że deklaracje władz o docenianiu roli oświaty powinny znaleźć realne odzwierciedlenie we wzroście nakładów na jej funkcjonowanie.

Tymczasem nakłady na edukację są niewspółmierne do jej zadań. Nie sprzyjają utrzymaniu standardów kształcenia, a tym samym poprawie jakości pracy szkoły. Nie stwarzają też możliwości poprawy warunków życia nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty choć prawdą jest, że subwencja oświatowa na rok 2019 jest wyższa o 2 mld 832 min zł, a wydatki gmin z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wzrosną o 2 mld 869 min zł. Mamy świadomość, że gminom zabraknie 37 min zł, nie mówiąc o podwyżkach dla pracowników przedszkoli, podwyżkach dla administracji i obsługi, na wydatki rzeczowe.

Zaniepokojeni tym faktem uważamy, że o tym właśnie powinniśmy wspólnie rozmawiać także z władzami samorządowymi. Tym bardziej, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie akceptuje przyjętej przez rząd skali wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Wyrażamy przekonanie, że problem płac w oświacie wymaga zdecydowanych i pilnych rozwiązań  zaangażowania wszystkich. Zwracamy się także z prośbą do Państwa o przyłączenie się do apelu skierowanego do Premiera i Rządu o zwiększenia nakładów na oświatę poprzez zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w budżecie Państwa na 2019 r.

Pismo podpisane zostało przez przewodnicząca mikołowskiego oddziału ZNP Helenę Obajtek oraz oddziału ZNP w Łaziskach Górnych Aleksandrę Rutkowską.

Po zakończonych obradach wszyscy radni  zaśpiewali koledę i złożyli życzenia mieszkańcom powiatu mikołowskiego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress